Gala Elite

Nabídka domů

Gala Elite

RD Gala je jednopodlažní bezbariérový luxusní dům. Je vhodný pro všechny generace uživatelů.

Projekt možno jakkoliv upravit.

Počet podlaží 1
Dispozice 4+kk
Zastavěná plocha 279 m2
Užitná plocha  161 m2

Cena stavby na vyžádání:
Telefon +420 736 120 005
Email: korbel@pragabuilding.cz

Gala – Elite

Atraktivní rodinná vila s výrazným prosklením, které dokonale propojuje vnitřní prostory se zahradou. Čistě jednoduché linie exteriéru s dokonale harmonickou dispoziční kompozicí. Až elitářský projev v provedení domu zajistí majitelům kromě luxusního životního stylu i vysoký společenský status.

Sklo – tedy transparentní fasáda maže rozdíl mezi exteriérem a interiérem, a to je podstatou architektury: minimalistickým způsobem zajistit ochranu, bezpečí, komfort, teplo – vytvořit prostředí s vhodnými podmínkami pro život.

Tento dům pozoruje přírodu a okolní prostředí s výrazným zájmem. Prosklení v hliníkových rámech z bezpečnostního trojskla má, kromě efektu transparentnosti, vynikající izolační vlastnosti. Pro pohodlný přístup na terasu slouží HBS portály, tedy posuv dveří v zafrézované lište, bez prahu, bez bariér.

Pro zajištění pocitu soukromí, rovněž jako štít proti oslunění, slouží venkovní horizontální žaluzie. Ty jsou umístěny spolu s venkovním osvětlením ve střešním přesahu, který sám o sobě napomáhá oslunění. V letních měsících je slunce výše – přesah tedy vytvoří potřebný stín, v zimních měsících naopak díky jeho nižší pozici do domu prostoupí sluneční paprsky.

Jednopodlažní stavba zajišťuje pohodlný a bezbariérový pohyb po domě pro všechny generace obyvatelů.

Vnitřní atrium se zelení zajišťuje přirozené světlo pro chodby a vstupní halu. Zároveň napomáhá dispozici rozdělit na jednotlivé režimy – společenský: otevřený prostor – obývací pokoj, jídelna a kuchyňské zázemí, relaxační: ložnice a pokoje + sociální zařízení, technická místnost pro technologie a zázemí pro pračku, komora.
Pro vyšší komfort bydlení má hlavní ložnice samostatnou koupelnu s wc a šatnu. Tato koupelna je rovněž prosklena do vlastního atria s celoročně zeleným ostěním.
Vytváří tak až meditativní prostor, kdy se z prostorové vany díváte do živé zeleně v prosluněné koupelně.

Orientace domu: vhodné je umístit dům k hranici pozemku od příjezdové cesty, tak aby prostor zahrady zůstal z druhé strany domu, co nejrozsáhlejší. Prosklení směrovat do zahrady nejlépe na J, Z, JZ, JV.

Základní vybavenost:

Příprava staveniště:

  • příprava staveniště nutná pro realizaci
  • zemní práce nutné před realizací stavby
  • vytyčení stavby dle PD
  • usazení na pozemek dle PD

Základy a základová deska:

Z hlediska klimatického i z hlediska geologického a s přihlédnutím k mechanicko-fyzikálním vlastnostem základových půd, je nutné základovou spáru situovat minimálně 1,1-1,2 m pod upraveným terénem, vždy pod vyskytující se horizonty případných navážek. Geologické sondy nebyly v místě stavby prováděny. Pokud bude při výkopových pracích zjištěna nesoudržná nebo méně vhodná zemina pro zakládání, musí být navrženy dodatečné stavební a konstrukční úpravy základových konstrukcí. Nutno řešit s projektantem stavby. Při výkopových pracích je nutné zjistit případnou ustálenou hladinu podzemní vody. Pokud bude zjištěna, musí být navrženy opatření proti podzemní tlakové, popř. agresivní vodě. Nutno konzultovat s projektantem stavby.

Do nově vzniklých výkopů budou provedeny základové pasy. Základové pasy budou z části vylity prostým betonem C16/20 XC2 a druhá část bude provedena z bednících bloků 400/200 mm vylitých betonem C16/20 a vyztužených vodorovnou výztuží 2xø8mm + svislou výztuží ø10mm po 0,5m. Základ pod sloupy v obývacím prostoru musí být z litého betonu.

Při výstavbě základů budou osazeny zemnící prvky hromosvodu, uzemnění, ležatá kanalizace, potrubí pro přívod vzduchu ke krbu, vodovodní potrubí a přívod elektroinstalace do domu. Vše je řešeno v projektech jednotlivých profesí.

Na nových základových pasech bude zhotovena betonová základová deska z betonu C16/20 XC1, vyztuženého kari sítí ve dvou vrstvách ø 6mm s oky 150/150mm, tl. 150mm. Deska bude pod domem vylita na zhutněné štěrková lože, frakce 8-16, tl. 70mm.

Svislé konstrukce:

Svislé nosné obvodové i vnitřní nosné konstrukce jsou v 1NP navrženy ze systému HELUZ.

Obvodové stěny jsou navrženy z cihel HELUZ plus 44 broušená (P=10Mpa), na celoplošnou tenkovrstvou zdící maltu HELUZ (více viz výkres skladby S1), v rohách použito HELUZ 44-R (broušená), u ostění a parapetů HELUZ 44-K-1/2 (broušená), sokl – HELUZ plus 38 (broušená).

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z cihel HELUZ UNI 30 broušená (P=12,5MPa), na tenkovrstvou zdící maltu HELUZ.

Provázání vnitřního nosného zdiva s obvodovou stěnou bude pomocí kapes, popř. pomocí nerezových kotev vkládaných do ložných spár zdiva.

Stěna atiky je navržena z cihel HELUZ family 2in1 25 broušená (P=10Mpa), na tenkovrstvou zdící maltu heluz, kotvená k stropní desce pomocí nerezových pásků.

Sloupy přístřešku jsou navrženy z betonových tvárnic š. 300, v.250mm, vyplněny betonem C16/20, vyztuženy vodorovnou výztuží 2xø8mm + svislou výztuží ø10mm po 0,25m.

Sloupy v obývacím prostoru jsou navrženy jako ocelové profilu 100/150mm. Sloupy budou opatřeny patkou a hlavicí z pásoviny. Sloupy, patky i hlavice budou opatřeny nátěrem proti korozi. Sloupy budou do nosných konstrukcí kotveny pomocí chemických kotev. Více viz výkres sloupu D.1.1.12 a statická část dokumentace.

Svislé nenosné konstrukce:

Svislé nenosné konstrukce (příčky) jsou vyzděny ze systému HELUZ. Jedná se o zdivo HELUZ 8 a 14 broušená (P=10MPa) na tenkovrstvou zdící maltu HELUZ. Kotvení zdiva do obvodových stěn je pomocí kapes, popř. pomocí nerezových kotev vkládaných do ložných spár zdiva. Ukončení zdiva bude u stropu provedeno pomocí nerezových pásků a PU pěny.

Obezdívky geberitů jsou také provedeny ze systému HELUZ, tl. 140mm. Obezdívky budou vyzděny až po stropní konstrukci.

Obestavba skrytých svodů ze střechy bude provedena z dřevěné konstrukce pobité OSB-3 deskou tl. 15mm, zateplené EPS-F tl. 20mm, opatřené lepidlem s perlinkou a silikonovou omítkou.

Prosklené stěny v interiéru budou provedeny z čirého skla, se skleněnými otevíravými dveřmi. Více viz výkres D.1.1.10 a 11.

Komín:

Nerezový komínový systém DN150 / vnitřní vložka 0,8mm / izolace 32,5mm / plášť lesklá nerez. Krbová vložka není součástí dodávky.

Vodorovné konstrukce:

Strop 1NP

Strop nad 1NP bude proveden ze železobetonové monolitické desky. Tl. desky bude 250mm. Součástí železobetonového stropu je i přesah kolem domu a přístřešek. V desce bude vynechán otvor pro STŘEŠNÍ SVĚTLÍK 90/120cm, fix, čirá kopule, 2x zvedací rám (CFP 09120/0073/QV + ISD 090120/0010 + 2xzvedací rám).

Pro tento účel dokumentace je zvolen orientační výpis výztuže v procentuální formě, k realizaci desky bude nutná výrobní dokumentace!!

Ve dvou pozicích bude osazen ISO KORB nosník, kvůli případnému tepelnému mostu skrze otvory pro okapové svody.

Více řeší statická část dokumentace.

 

Překlady / Průvlaky:

Překlady v obvodových a nosných vnitřních stěnách jsou řešeny v rámci ŽB stropní desky.

Překlady v příčkách jsou řešeny pomocí systémových překladů HELUZ (plochý) 14,5.

Střešní konstrukce:

Střešní konstrukce je řešena v rámci stropu nad 1NP, který je tvořen ŽB deskou, viz výše strop 1NP. ŽB deska bude opatřena asfaltovou emulzí DEKPRIMER a poté bude bodově nalepen SBS modifikovaný asfalt. pásu s jemnozrnným posypem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Asfaltový pás bude natažen na stěny i vrchní část atiky. Na asf. pás bude kladena vrstva spádového polystyrenu EPS 100 (každá deska tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu) a vrstva KINGSPAN TR 26 FM, tepelná izolace PIR, Tl. 100mm (kotven s EPS do ŽB konstrukce pomocí střešních kruhových hmoždinek teleskop ATK a šroubů do betonu TORX). Na takto připravenou plochu tepelné izolace bude položena sklovláknitá netkaná textilie FILTEK V.

Střešní krytina je navržena z folie DEKPLAN 76, fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení, Tl. 1,5mm.

Podklad pro folii u vrchní části atiky bude vytvořen pomocí OSB 3 desky. tl. 22mm a střešních latí 50/30mm, kotvených do spádové vrstvy betonu. Meziprostor mezi latěmi bude vyplněn tepelnou izolací MW tl. 30mm.

Folie a tepelná izolace jsou spádovány pod úhlem 1°. Ve střešní konstrukci budou umístěny tři svody se střešní vpustí TOPWET DN 100, svislá, vyhřívaná s integr. pvc manžetou a nástavcem pro napojení asfaltového pásu. Střešní konstrukci i konstrukci atiky popisuje detail D2. Napojení na světlík VELUX řeší detail D1. Prostup komínu střechou je řešen pomocí systémového prostupu. Poplastované lišty (závětrné, rohové,..) musí být součástí foliové střechy.

Sádrokartonové konstrukce:

Pro provádění sádrokartonových podhledů bude použit sádrokarton tl. 12,5mm. Nosná konstrukce sádrokartonu bude v jedné úrovni. Výšky sádrokartonových podhledů jsou vyznačeny ve výkrese půdorysu.

V koupelnách a vlhkých provozech bude použit sádrokarton tomu přizpůsobený. Spoje mezi deskami budou bandážovány samolepící páskou, řezané hrany se hoblíkem upraví do tvaru V. Spoje budou tmeleny tmelem a broušeny. V koutech bude pro tmelení použit akrylátový tmel. Hrany se opatří profily z pozinkovaného plechu pro sádrokarton, budou přetmeleny a broušeny. Pro připevňování sádrokartonových desek se použijí samořezné šrouby pro sádrokarton délky 35mm.

Izolace:

Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu

Jedná se o typový dům, není známa pozice parcely a radonová aktivita, proto je navržen izolační pás na nízký radonový index.

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu bude použita izolace Glastek 40 SPECIAL MINERAL (natavená bodově k podkladu). Podklad musí být opatřen penetračním asfaltovým nátěrem DEKPRIMER. Všechny prostupy musí být důkladně zaizolovány.

Svislá izolace bude na vodorovnou napojena pomocí zpětného spoje.

Parozábrana:

Parotěsná folie bude provedena na ŽB desku pomocí bodově nalepeného SBS modifikovaného asfalt. pásu s jemnozrnným posypem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.

Pro správné a funkční vytvoření parotěsnící vrstvy je nutné použít vhodné systémové spojovací a těsnící komponenty. Parozábrana musí být slepená v přesazích a napojená na prostupující a navazující konstrukce. U střešních vpustí bude napojena na nástavce TOPWET BIT 110 (v. 40-220mm).

Izolace tepelné a zvukové:

Podlahy: Jako tepelná izolace v podlahách bude použit podlahový polystyren EPS 100S, tl. dle skladeb jednotlivých podlah.

Sokl zdiva 1NP bude izolován izolací XPS, tl. 60mm (Lambdy min. 0,034 W/m.K.), lepený bodově k podkladu.

Přesahy střech (spodní část) budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70-F, tl. 120mm (včetně systémových kotev a lepící hmoty)

Čela atiky budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z EPS70-F, tl. 80mm (včetně systémových kotev a lepící hmoty)

Vnitřní strana atiky bude zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z EPS70-F, tl. 50mm (včetně systémových kotev a lepící hmoty)

Obestavba skrytých svodů ze střechy bude provedena z dřevěné konstrukce pobité OSB-3 deskou tl. 15mm, zateplené EPS-F tl. 20mm, opatřené lepidlem s perlinkou a silikonovou omítkou, kotvena pomocí systémových kotev.

Prostor mezi střešními latěmi v horní části atiky bude izolovaný MW, tl. 30mm

K oddilatování podlah bude použit např. MIRALON v tl. 10mm.

Povrchové úpravy:

Vnitřní omítky stěn budou provedeny jako štukové na jádrovou lehčenou omítku viz skladba S1, S4, S5. V rozích budou vloženy podomítkové lišty. U ostění oken budou použity APU profily.

Vnější omítky budou provedeny z fasádní silikonové omítky barvy dle volby investora, hr. zrna 1,5mm. U ostění oken budou použity APU profily. Skladba viz S1.

Omítka – bílá malba PRIMALEX

Sádrokarton – nátěr STANDARD bílý

Ocelové prvky – nátěr

Přesné typy obkladů a dlažeb budou upřesněny investorem v rámci autorského dozoru.

Obklady (pozice) viz výkres 1NP. V koupelnách a v prostorech s mokrým provozem bude použit pod dlažbu (i obklady ve sprše) hydroizolační nátěr s bandážemi v rozích.

Podlahy:

Podlahy v přízemí RD jsou navrženy v tl. 220mm. Na ŽB desku a vodorovnou hydroizolaci bude položena tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS-100S, dále separační vrstva polyetylenu, cementový potěr a nášlapná vrstva podlahy tvořená dlažbou nebo dvouvrstvou dřevěnou podlahou.

Potěr bude od konstrukce stěn oddilatován izolací MIRALON v tl. 10mm.

Umístění obkladů a dlažeb, resp. dřevěné podlahy je znázorněno v projektové dokumentaci půdorys 1NP.

Venkovní dlažba + souvrství, obrubníky a kačírek bude zrealizován v množství viz výkres půdorys 1NP a Skladby.

Výplně otvorů:

Vnitřní dveře + zárubně budou dřevěné voštinové se skrytou zárubní FORTIUS 52-plné, povrch RAL, klika M_T minimal.

(dodávka např. DORSIS)

Okna budou hliníková (izolační trojsklo, fixní), Uw=0,8 Wm-2K-1 (výrobce např. PKS, apod.)

Venkovní dveře budou hliníková, Uw=0,9-1,0 Wm-2K-1 (výrobce např. PKS, apod.)

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK VELUX 90/120cm, fix, čirá kopule, 2x zvedací rám (CFP 09120/0073/QV + ISD 090120/0010 + 2xzvedací rám)

Zdravotechnika:

Vodoinstalace:

Nové rozvody vnitřního vodovodu budou po vstupu potrubí do technické místnosti (m.č.109) vedeny dále do objektu. V podlaze z technické místnosti povede souběžně potrubí studené, teplé vody a cirkulace. Z podlahy bude potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům vyvedeno v příčce nebo v instalační předstěně. Potrubí bude izolováno.

K ohřevu TUV bude sloužit zásobníkový ohřívač TUV o objemu 152 litrů, umístěný v technické místnosti.

Rozvody teplé vody k zařizovacím předmětům jsou vedeny společně s rozvody studené vody a cirkulace. Rozvody vody jsou navrženy z plastového potrubí, spojovaného polyfúzním svařováním, např.Wavin EVO PP-RCT pro potrubí studené a teplé vody. Dispozice umístění jednotlivých odběrných míst a typy použitých zařizovacích předmětů jsou patrny z výkresové části dokumentace a z legendy na výkresech.

Vnitřní rozvody budou u zařizovacích předmětů ukončeny uzavíracími kulovými kohouty.

Kanalizace:

Vnitřní splašková kanalizace

Z objektu budou odváděny splaškové vody ze zařizovacích předmětů umístěných v sociálním zařízení, dále z kuchyně a z technické místnosti. Splaškové vody budou svedeny připojovacím potrubím vedeném v nosných stěnách nebo příčkách, a dále do svodného kan. potrubí vedeného pod základovou deskou. Svodným potrubím budou splaškové vody svedeny do žumpy.

Pro připojovací potrubí vnitřní kanalizace je navrženo kanalizační potrubí z polypropylenu (PP HTsystém), pro svodné potrubí vedené v zemi je navrženo kanalizační potrubí z PVC (PVC KG systém SN4).

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace řeší odvod dešťových vod ze střechy řešeného rodinného domu a garážového stání. Odvod dešťových vod ze střechy řešeného rodinného domu bude proveden pomocí vyhřívaných střešních vtoků. Rozvod dešťové kanalizace okolo řešeného RD bude zaústěn do vsakovacích objektů. Před každý vsakovací objekt bude osazena čistící šachta. Jako materiál ležatého rozvodu dešťové kanalizace vedeného v zemi je navrženo PVC potrubí (PVC KG systém SN4).

Vsakovací systém

Na vodorovné dno stavební jámy bude nasypáno 80–100 mm štěrku frakce 8/16. Na urovnaný podsyp budou usazeny vsakovací tunely Garantia. Vsakovací tunely obalené geotextilií budou obsypány štěrkem. Zemní práce zahrnuty.

Zařizovací předměty:

– Závěsný klozet + předstěnový instalační modul s podomítkovou nádrží pro zazdění, např. Geberit Kombifix 2Ks

– Keramické umyvadlo + sifon 4Ks

– Dřez + sifon 1Ks

– Vana + sifon 1Ks

– Sprcha + podlahový žlab plastový, s nerezovým roštem, včetně sifonu 2Ks

– Nezámrzný výtokový kulový kohout s nástavcem na hadici 1Ks

Topení:

Systém vytápění:

Nucené větrání s rekuperací s cirkulačním vytápěním a chlazením (zajišťuje distribuci vytápění i chlazení) + tepelné čerpadlo (pokrývá TUV a také je to zdroj tepla a chladu pro vytápění/chlazení)

Místnosti jsou vytápěny cirkulačně (pod okny jsou výdechy a v koupelnách a t.m. je nasávání)

Rozvody vedou v SDK podhledu + v podlaze v tep. izolaci.

Elektro:

Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, vypínače (vše ve standardu ABB bílý) a osvětlení. V místě zásuvek a vypínačů krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci. Osvětlení standard bodovky v SDK podhledu. V místě připojení varné desky, trouby, lednice zásobníku, jednotky vatápění krabice s kabeláží pro připojení. Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD. Přivedení silového kabelu k vnějšímu rozvaděči 1m od hranice domu. Osazení vypínačů a zásuvek modelu KLASIK výrobce ABB standard bílé barvy. Počty zásuvek a světel jsou počítány dle PD možnost navýšení počtu zásuvek dle investora. Součástí dodávky jsou nízkonapěťové, televizní a datové rozvody. Součástí dodávky je i provedení hromosvodu dle PD.

Elektro vyznačeno v příloze půdorysu 1NP Elelktro.

Bungalov – Basic Simple

Dům je střední rozměrové kategorie a je vhodný pro dvou až čtyř člennou rodinu a rekreační objekt. Projekt možno popřípadě jakkoliv upravit.

Basic Quatro

Atraktivní rodinná vila s výrazným prosklením, které dokonale propojuje vnitřní prostory se zahradou.

La Home Elite

Jednoduchá kompozice objektu s přirozeným výrazem. Rodinný dům tvořený pohledově z přírodních materiálu – vyvážená kombinace dřeva a skla nabídne majitelům vysoce komfortní životní styl.

De lux – Elite

Dům je střední rozměrové kategorie a je vhodný pro dvou až čtyř člennou rodinu a rekreační objekt. Projekt možno popřípadě jakkoliv upravit.